Договір публічної оферти

Про надання послуг віддаленого телемоніторингу (продаж та оренда пристроїв для віддаленого/дамашнього телемоніторингу)

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Данна оферта, є офіційною пропозицією Мережі клінік сімейної медицини BEHEALTHY, далі за текстом - «Виконавець», укласти необмеженому колу осіб, далі за текстом - «Замовник», цей Договір публічної оферти про надання послуг віддаленого телемоніторингу (продаж та оренда пристроїв для віддаленого/домашнього телемоніторингу) через Веб-сайт: https://behealthy.net.ua/ (надалі - «Договір»).
  2. Даний Договір є публічним.
   1. Умови цього Договору, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є однаковими для всіх осіб.
   2. Здійснення Замовником оплати послуг за цим Договором, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України вважається повним та беззастережним прийняттям Замовником умов цього Договору (акцептом) та засвідчує факт його укладання.
   3. Прийняття Замовником умов цього Договору є підтвердженням того, що Замовник уважно ознайомився з його змістом, який є йому зрозумілим, питань, що залишилися б нез’ясованими і незрозумілими для нього, немає.
  3. Приймаючи умови цього Договору Замовник підтверджує, що він досяг 18-річного віку, є дієздатною особою та на законних підставах користується банківською платіжною карткою.
  4. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р, Замовник визнає і погоджується з наданням Виконавцю своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Замовником, які отримані Виконавцем в процесі оформлення Замовлення, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, місто, адреса місця проживання, а також, адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Замовника здійснюється відповідно до законодавства України. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Замовнику Послуг, обумовлених цією Офертою. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Замовник гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Замовлення, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  1. За цим Договором Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуг віддаленого телемоніторингу (продаж та оренда пристроїв для віддаленого/домашнього телемоніторингу) у відповідності до умов, зазначених в цьому Договорі (надалі - «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплати вартість цих Послуг за ціною, зазначеною у квитанції (рахунку), що отримані по електронній пошті, мобільному телефону або за місцем надання Послуги.
  2. Номер квитанції (рахунку) та дата оплати Замовником послуг, передбачених п.2.1. цього Договору є також номером та датою укладання цього Договору.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

 1. Загальна вартість послуг, що надаються за цим Договором складається з вартості Замовлення (послуг віддаленого телемоніторингу (продаж та оренда пристроїв для віддаленого/домашнього телемоніторингу) (надалі — «Вартість Замовлення»), комісії банку за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки (надалі — «Комісія банку»), які надалі разом іменуються — «Загальна вартість послуг».
 2. Загальна вартість послуг, що надаються у відповідності до умов цього Договору сплачується Замовником за ціною, зазначеною квитанції (рахунку), шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку, в т.ч. за допомогою електронних засобів платежу (банківської картки), у відповідності до правил платіжних систем.
 3. Вартість Замовлення та комісія банку вважаються сплаченими за умови надання платіжною системою інформації про списання грошових коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.
 4. Комісія банку встановлюється відповідно до тарифів банку.
 5. Здійснення Замовником оплати Загальної вартості послуг за цим Договором є підтвердженням його згоди із вартістю Замовлення, комісією банка та вартістю послуг Виконавця.
 6. Баланс платіжної картки за допомогою якої Замовником здійснюється оплата Загальної вартості Послуг, що надаються за цим Договором, повинен бути позитивним.
 7. Повернення коштів Замовнику у випадках, передбачених чинним законодавством України здійснюється на платіжну картку Замовника, або у приміщенні Виконавця, або через банківський переказ на користь Замовника без компенсації витрат на Комісію банку.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Обов’язки Виконавця:
 1. надати послугу у відповідності до умов цього Договору;
 2. надавати можливість оплати Послуги за допомогою передбачених на Сайті засобів платежу;
 3. відповідно до заданих Замовником пошукових параметрів, надати актуальну інформацію про Загальну вартість послуг за цим Договором та порядок і умови надання послуг;
 4. направити Замовнику, який здійснив оплату послуг відповідно до умов цього Договору, на зазначену ним адресу результат надання послуги (Відповідно до попередніх домовленостей із Замовником).
 5. надавати консультації з питань надання Послуг.
 1. Права Виконавця:
 1. укладати замовлення-договори із Замовником на умовах, що визначені та викладені на Сайті;
 2. збирати та зберігати інформацію, пов’язану із віддаленим оформленням Замовником замовлення-договору;
 3. використовувати персональні дані Замовника (адресу електронної пошти, телефон, ім’я) для інформування про додаткові послуги, акційні пропозиції тощо.
 4. змінювати зовнішній вигляд Сайту та його зміст, в т.ч. зміст інформації, що розміщена на ньому, зокрема умови цього Договору, за власним розсудом, а також зупиняти роботу Сайту з технічних причин без попереднього оповіщення Замовника.
 5. відмовити у наданні Послуги у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань відповідно до цього Договору;
 6. змінювати вартість Замовлення-договору;
 7. без інформування Користувачів призупинити надання послуг через Сайт з метою проведення технічних робіт;
 8. виправляти будь-які помилки у вартості послуг на Сайті та/або у створених замовленнях (оплачених і неоплачених), оформлених за помилково вказаною ціною, у даному випадку, якщо це можливо, Замовнику буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати замовлення без накладання штрафних санкцій;
 9. на власний розсуд відмовляти будь-кому у доступі до сайту і запропонованих послуг, у будь-який час, з будь-яких причин, без пояснень і інформування Замовника.
 10. повідомляти Замовника на Сайті про зміни умов Договору.

4.3. Обов’язки Замовника:

 1. дотримуватися умов цього Договору;
 2. оплачувати повну вартість Замовлення, зазначену на квитанції (рахунку) Виконавця на момент здійснення оплати;
 3. під час оформлення Замовлення надавати достовірну інформацію про себе та/або третіх осіб, в інтересах яких здійснюється замовлення Послуги;
 4. нести персональну відповідальність за надання недостовірної, в т.ч. неправильної, інформації на Сайті про себе та/або третіх осіб, в інтересах яких здійснювалося замовлення Послуги;
 5. нести персональну відповідальність за невідповідність інформації, зазначеної у квитанції (рахунку) дійсним намірам Замовника;

4.4. Права Замовника:

 1. Вимагати від Виконавця надання послуг, відповідно до умов цього Договору;
 2. здійснити надання послуг на підставі замовлення-договору оформленого та оплаченого відповідно до умов цього Договору.

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

 1. Замовляючи Послугу, Замовник погоджується з тим, що Послуга надаються у тому вигляді і обсязі, у якому вони були надані Виконавцем.
 2. Повернення коштів Замовнику здійснюється виключно в порядку на умовах зазначених в даному розділі Договору. Виконавець не несе відповідальності за недотримання Замовником порядку повернення коштів, визначеного цим Договором.
 3. Підставами для повернення Замовником коштів із виплатою йому сплаченої суми в повному обсязі, за цим Договором визнаються:
 1. відмова від замовлення-договору
 1. У випадку настання підстав, зазначених у п.п. 5.3.1. Договору, для повернення суми, Замовник повинен особисто звернутися до Виконавця, заповнити відповідну заяву встановленого зразка на повернення коштів і пред'явити оригінал документу, що засвідчує особу.
 2. Оформлення повернення Коштів відбувається одним із наступних способів:
 1. шляхом заповнення електронної форми повернення коштів на сайті;
 2. шляхом заповнення Замовником заяви про повернення коштів у Клініці сімейної медицини "Біхелсі" із оригіналом документу, що засвідчує особу.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. Замовник особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил Виконавця та Договору і правил використання Сайту.
 2. Замовник несе одноосібну відповідальність, у зв’язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Замовника достовірної персональної інформації.
 3. Замовник згоден відшкодовувати збитки завдані Виконавцю, а у випадку необхідності, захищати інтереси Виконавця (у тому числі, але не обмежуючись засновників, дочірні підприємства, пов’язані компанії, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу), пов’язаних із виконанням умов цього Договору.

ЗАУВАЖТЕ, даний Договір регулює виключно умови оплати Замовником замовлення- договору, який в свою чергу є свідченням укладення договору надання послуг.

 1. Спори і/або розбіжності за цим Договором вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України.
 2. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими особами.
 3. Досудовий порядок врегулювання спору обов’язковий.
 4. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
 5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
 6. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами:
 1. за будь-які збитки або втрати, що відбуваються через:
 1. проблеми при передачі даних або з’єднання через мережу Інтернет, які сталися не з вини Виконавця;
 2. технічні проблеми, які виникли в електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю.
 1. за не отриманий прибуток та упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Замовником в період використання або невикористання послуг Виконавця.
 1. Виконавець не відповідає за зміст, достовірність та точність інформації (в тому числі особистих даних), яка зазначається Замовником під час оформлення та придбання послуг Виконавця.
 2. У разі виникнення спірних питань, їх розгляд проводиться Виконавцем з використанням особистих даних Замовника, які були зазначені ним на Сайті під час отримання Послуги за цим Договором. У випадку, якщо такі особисті дані не надають можливості ідентифікувати особу Замовника, останньому може бути відмовлено Виконавцем у розгляді спірного питання.
 3. Виконавець не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних під час використання Послуг, що надаються Виконавцем.
 4. З усіх питань, які залишилися неврегульованими умовами даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України.
 5. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, які знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме:
 1. у випадку неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань внаслідок недостовірності, недостатності і несвоєчасності даних і документів, наданих Замовником, або порушення Замовником умов цього Договору або вимог до документів

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Даний Договір набуває чинності з моменту, зазначеному в п. 1.2.2. Договору і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами.
 2. Всі, без виключення, матеріали та інформація, викладені на Сайті є власністю Виконавця та захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності.
 3. Замовник або треті особи не мають права копіювати (повністю або частково), відтворювати, поширювати матеріали чи будь-який інший компонент (повністю або частково) жодними засобами і в жодній формі без попереднього узгодження із Виконавцем.
 4. Листування із Замовником здійснюється способом, яким до Виконавця надійшло звернення Замовника або письмово, шляхом направлення листів засобами поштового зв’язку інформації, що становить банківську таємницю (даних банківських карток та рахунків).
 5. Введена Замовником на Сайті інформація, що стосується банківських карток Виконавцем не збирається, не зберігається та не оброблюється.

8. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ:

Повне найменування юридичної особи:

ТОВ КСМ BEHEALTHY

43023, Волинська обл.,

м. Луцьк, вул. Карбишева, 1

Код ЄДРПОУ 43731768

IВАN UA523052990000026008000800119

е-mail: [email protected]

 

Записатись на прийом